Phật giáo với Thiếu Nhi

Đối với Đức Phật, Ngài  không nói cụ thể như chúng ta ngày nay nhưng trong kinh A Hàm Ngài  dạy các Thầy Tỳ Kheo  có 4 điều không nên xem thường: Một đốm lữa nhỏ, một con rắn nhỏ, một Tu sĩ trẻ và một Thái tử ”. Những...

Continue reading