THÁNG 
(âm lịch)
NGÀYCHƯƠNG TRÌNH LỄ
GiêngMùng 1Tết Nguyên Đán – Vía Đức Phật Di Lặc
RằmLễ Thượng Nguyên
HaiMùng 8Vía Đức Phật Thích Ca xuất gia
RằmVía Đức Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn
Ngày 19Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đản sanh
Ngày 21Vía Đức Bồ Tát Phổ Hiền
Mùng 4Vía Đức Bồ Tát Văn Thù
Mùng 8 – RằmTuần lễ Khánh đản Đức Phật Thích Ca
SáuNgày 19Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo
BảyNgày 13Vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát
RằmĐại Lễ Vu Lan – Báo Hiếu (Lễ Trung Nguyên)
Ngày 30Vía Đức Bồ Tát Địa Tạng
TámRằmLễ Trung Thu
ChínNgày 19Vía Đức Bồ Tát Quán Âm xuất gia
MườiRằmLễ Hạ Nguyên
Mười mộtNgày 17Vía Đức Phật A Di Đà
ChạpMùng 8Vía Đức Phật Thích Ca thành đạo
Ngày 25Lễ Tất Niên