5h00: Trì kinh Lăng Nghiêm – Lễ Phật

7h00: Dùng sáng – Chấp Tác

9h00: Học tập

11h30: Thọ Trai

12h30: Chỉ tịnh

14h00: Thức chúng

14h30: Tự do tu học – Vệ sinh cá nhân

17h00: Dược thạch ( Dùng chiều)

18h30: Hô chuông

19h00: Tụng kinh – Tĩnh toạ quán chiếu

21h30: Chỉ tịnh