Thỏa thuận hợp tác với các tổ chức Phật Giáo Tan Kapuja

Ngày 29/10/2017 trong lễ bế mạc tháng văn hóa Phật giáo Việt nam tại trường Cao đẳng Phật giáo Tan Kapuja Budapest đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trung Tâm VHPG Việt Nam tại Hungary (VINABUDH) cùng 3 tổ chức Phật giáo Tan Kapuja. Văn bản được ký kết bởi

VINABUDH: HT Thích Thiện Bảo cố vấn Giáo thọ sư và Dr. Phạm Văn Khuê chủ tich

Hội đồng Giáo hội Tan Kapuja (TKBE): Rev. Agniszáma Dr. h.c Mireisz László

Giáo phái Thiền Tan Kapuja (TKZK): Dobosy Antal Lãnh đạo giáo phái

Trường Cao đẳng Phật giáo Tan Kapuja: Dr. Jelen János Hiệu trưởng

Toàn văn bản thỏa thuận tiếng Việt sau đây

Comments are closed.