Sám hối

LTS: Trong Phật giáo bắc truyền người Phật tử tại gia hay xuất gia đều có hai lần trong tháng lễ Sám hối ,đây là một trong những phương pháp nhằm thể hiện tâm thành biết nhìn những lỗi lầm của chính bản thân mình  trong nữa tháng qua mà...

Continue reading

Bồ Tát Quán Thế Âm (Bodhisattva Avalokitesvara)

LTS: Nhân ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm 19/9 chúng tôi xin được giới thiệu đến đọc giả một bài trích trong quyển” Thâm ý qua hình tượng Phật và Bồ Tát” của TS Thanh Từ nhằm để nhắc lại công hành của Bố Tát đồng thời cũng để...

Continue reading